Acasă Plan de învăţământ

Utilizatori Online

Avem 27 vizitatori online

Sondaj

În care dintre următoarele structuri gradul de răspândire al corupţiei este cel mai ridicat:
 

Evaluarea conformităţii produselor

 

Profesor titular
CUMPANICI Andrei


Scopul şi obiectivele cursului

Cursul "Evaluarea conformităţii produselor" este destinat masteranzilor şi reflectă un curs teoretic aplicativ care asigură asimilarea de cunoştinţe şi formarea unor deprinderi şi abilităţi elementare şi de bază, necesare desfăşurării activităţii profesionale.

Studiul disciplinei "Evaluarea conformităţii produselor" îşi propune familiarizarea masteranzilor cu principiile evaluării conformităţii produselor.

Programul cursului corespunde necesităţilor actuale de formare a unor specialişti capabili să-şi desfăşoare actifivatea în domeniu evaluării conformităţii produselor.


La finele însuşirii disciplinei "Evaluarea conformităţii produselor" masteranzii trebuie să acumuleze următoarele:

Competenţe gnoseologice (de cunoaştere):

 • Masteranzii trebuie să înţeleagă principiile privind evaluarea conformităţii produselor, la nivel general. Masterandul trebuie să cunoască legislaţia Republicii Moldova privind evaluarea conformităţii produselor.
 • Masterandul trebuie să demonstreze cunoştinţe şi competenţe în abordarea problemelor privind evaluarea conformităţii produselor conform legislaţiei Republicii Moldova.
 • Masterandul trebuie să demonstreze cunoştinţe adecvate privind utilizarea schemele şi modulelor de evaluare a conformităţii produselor conform Sistemului Naţional de Asigurare a Conformităţii Produselor.
 • Masterandul va obţine cunoştinţe privind integrarea Sistemelor: Asigurarea Conformităţii Produselor şi Sistemul de Management al Calităţii.
 • Masterandul va obţine cunoştinţe privind elaborarea conformităţii produselor ce ţine de cerinţele de securitate obligatorii a produselor.
 • Masterandul va obţine cunoştinţe, abilităţi privind utilizarea de instrumente în documentarea proceselor de evaluare a conformităţii. Evaluarea procesului de producţie.
 • Masterandul va înţelege principiile de organizare a procesului de evaluare a conformităţii produselor, sistemului de documentare şi raportare a rezultatelor.

Competenţe praxiologice:

 • posede cunoştinţe privind elaborarea şi implementarea unui sistem de evaluare a conformităţii produselor;
 • gestionarea şi îmbunătăţirea continue a sistemului de evaluare a conformităţi produselor.

Activităţi didactice

Prelegeri: 24 ore.
Seminare: 8 ore.
Credite: 4.

Conţinutul prelegerilor

 1. CERTIFICAREA PRODUSELOR. Certificarea. Termeni şi definiţii. Principiile evaluării conformităţii. Certificarea produselor din domeniul reglementat şi nereglementat. Schemele şi module de certificare a produselor. Cerinţe faţă de documentele normative utilizate pentru certificarea produselor. 4 ore.
 2. SISTEMUL NAŢIONAL DE ASIGURARE A CONFORMITĂŢII PRODUSELOR. Competenţele Organismului Naţional de Asigurare a Conformităţii Produselor. Organismele de evaluare a conformităţii produselor. Desemnarea organismelor de evaluare a conformităţii. Laboratoarele de încercări acreditate. 4 ore.
 3. MODUL DE CERTIFICARE A PRODUSELOR. Etapele de certificare. Prezentarea cererii, analiza cererii şi a documentelor prezentate şi luarea deciziei asupra cererii. Identificarea produselor şi prelevarea mostrelor. Încercarea mostrelor. Evaluarea procesului de producţie. Examinarea rezultatelor evaluării, luarea deciziei privind eliberarea certificatului de conformitate şi eliberarea certificatului de conformitate Utilizarea mărcii naţionale de conformitate SM. Evaluarea periodică a produselor certificate. 6 ore.
 4. MONITORIZAREA CERTIFICĂRII. Informaţia privind certificarea. Recunoaşterea certificatelor de conformitate ale altor ţări. Multiplicarea şi eliberarea duplicatelor certificatelor de conformitate. Tratarea contestaţiilor. 2 ore.
 5. DECLARAŢIA DE CONFORMITATE. Documentaţia tehnică. Conţinutul şi emiterea declaraţiei de conformitate. Marcarea cu marca naţională de conformitate. Multiplicarea declaraţiilor de conformitate. 4 ore.
 6. SISTEMUL EUROPEAN DE ASIGURARE A CONFORMITĂŢII PRODUSELOR. Directivele Uniunii Europene. 4 ore.

Conţinutul seminarelor

 1. SISTEMUL NAŢIONAL DE ASIGURARE A CONFORMITĂŢII PRODUSELOR. Competenţele Organismului Naţional de Asigurare a Conformităţii Produselor. Organismele de evaluare a conformităţii produselor. Desemnarea organismelor de evaluare a conformităţii. Laboratoarele de încercări acreditate. 2 ore.
 2. MODUL DE CERTIFICARE A PRODUSELOR. Etapele de certificare. Prezentarea cererii, analiza cererii şi a documentelor prezentate şi luarea deciziei asupra cererii. Identificarea produselor şi prelevarea mostrelor. Încercarea mostrelor. Evaluarea procesului de producţie. Examinarea rezultatelor evaluării, luarea deciziei privind eliberarea certificatului de conformitate şi eliberarea certificatului de conformitate Utilizarea mărcii naţionale de conformitate SM. Evaluarea periodică a produselor certificate. 4 ore.
 3. DECLARAŢIA DE CONFORMITATE. Documentaţia tehnică. Conţinutul şi emiterea declaraţiei de conformitate. Marcarea cu marca naţională de conformitate. Multiplicarea declaraţiilor de conformitate. 2 ore.

Bibliografie

 1. Legea cu privire la evaluarea conformităţii nr. 186-XV din 24.04.2003.
 2. Legea privind activitatea de reglementare tehnică nr. 420.
 3. Legea privind securitatea generală a produselor nr. 422-XVI.
 4. "Regulile generale de certificare a produselor în cadrul Sistemului Naţional de Asigurare a Conformităţii Produselor".
 5. "Regulile generale de declarare a conformităţii produselor de către producător în cadrul Sistemului Naţional de Asigurare a Conformităţii Produselor".
 6. "Regulile generale de examinare de tip a produselor în contextul reglementărilor tehnice".
 7. Axinte E. Asigurarea calităţii. Chişinău, 2002.
 8. Bohosievici C. Asigurarea calităţii. Chişinău, 2000.
 9. Cănănău N. Calitate totală: Concepţii de bază. Chişinău, 1998.
 10. Chirilă V. Managementul calităţii. Chişinău, 2002.
 11. Ciurea S. Managementul calităţii totale: Standardele ISO 9004 comentate. Editura Economică. Bucureşti, 1995.
 12. ISO 9000:2000 Sisteme de Management al calităţii – Principii fundamentale şi vocabular.
 13. ISO 9001:2000 Sisteme de Management al calităţii - Cerinţe.
 14. ISO 9004:2000 Sisteme de Management al calităţii – Linii directoare pentru îmbunătăţire.
 15. ISO 10005:1995. Managementul calităţii – Linii directoare pentru elaborarea planurilor calităţii.
 16. ISO 10011:1990. Linii directoare pentru Auditul sistemelor calităţii - Partea 1: Auditarea.
 17. ISO 10013:1995. Linii directoare pentru elaborarea manualelor calităţii.
 18. ISO 10012-1:1992. Quality assurance for measuring equipment - Part 1. Metrological confirmation system for measuring equipment.
 19. ISO/IEC 17000:2004 Conformity assessment - Vocabulary and general principles.
 20. ISO 14159:2002, Siguranţa maşinilor — Cerinţe de igienă pentru proiectarea maşinilor.
 21. ISO 15161:2001, Ghidul de aplicare a ISO 9001:2000 pentru industria alimentelor şi a băuturilor.
 22. ISO 19011:2002, Ghidul pentru auditurile pe sisteme de management ale calităţii şi /sau mediului.
 23. ISO/TS 22004:—1), Sistemul de management al siguranţei alimentare — Ghidul de aplicare a ISO 22000:2005.
 24. ISO 22005:—2), Trasabilitatea în lanţul alimentar — Principii generale şi ghidul pentru proiectarea şi dezvoltarea sistemului.
 25. ISO/IEC Ghid 51:1999, Aspecte legate de siguranţă — Linii directoare pentru includerea lor in standarde.
 26. ISO/IEC Guide 7:1994 Guidelines for drafting of standards suitable for use for conformity assessment.
 27. ISO/IEC Guide 23:1982 Methods of indicating conformity with standards for third-party certification systems.
 28. ISO Guide 27:1983 Guidelines for corrective action to be taken by a certification body in the event of misuse of its mark of conformity.
 29. ISO/IEC Guide 28:2004 Conformity assessment -- Guidance on a third-party certification system for products.
 30. ISO/IEC Guide 43-1:1997 Proficiency testing by interlaboratory comparisons --Part 1: Development and operation of proficiency testing schemes.
 31. ISO/IEC Guide 43-2:1997 Proficiency testing by interlaboratory comparisons --Part 2: Selection and use of proficiency testing schemes by laboratory accreditation bodies.
 32. ISO/IEC Guide 53:2005 Conformity assessment -- Guidance on the use of an organization's quality management system in product certification.
 33. ISO/IEC Guide 60:2004 Conformity assessment -- Code of good practice.
 34. ISO/IEC Guide 65:1996 General requirements for bodies operating product certification systems.
 35. ISO/IEC Guide 67:2004 Conformity assessment -- Fundamentals of product certification.
 36. ISO/IEC Guide 68:2002 Arrangements for the recognition and acceptance of conformity assessment results.
 37. ISO/IEC TR 13233:1995 Information technology -- Interpretation of accreditation requirements in ISO/IEC Guide 25 -- Accreditation of Information Technology and Telecommunications testing laboratories for software and protocol testing services.
 38. ISO/IEC 17000:2004 Conformity assessment -- Vocabulary and general principles.
 39. ISO/PAS 17001:2005 Conformity assessment -- Impartiality -- Principles and requirements.
 40. ISO/PAS 17002:2004 Conformity assessment -- Confidentiality -- Principles and requirements.
 41. ISO/PAS 17003:2004 Conformity assessment -- Complaints and appeals --Principles and requirements.
 42. ISO/PAS 17004:2005 Conformity assessment -- Disclosure of information --Principles and requirements.
 43. ISO/PAS 17005:2008 Conformity assessment -- Use of management systems -- Principles and requirements.
 44. ISO/IEC DIS 17007 Conformity assessment -- Guidelines for drafting normative documents suitable for use for conformity assessment.
 45. ISO/IEC 17011:2004 Conformity assessment -- General requirements for accreditation bodies accrediting conformity assessment bodies.
 46. ISO/IEC 17020:1998 General criteria for the operation of various types of bodies performing inspection.
 47. ISO/IEC 17021:2006 Conformity assessment -- Requirements for bodies providing audit and certification of management systems.
 48. ISO/IEC CD 17021-2 Conformity assessment -- Part 2: Requirements for third party certification auditing of management systems.
 49. ISO/IEC 17024:2003 Conformity assessment -- General requirements for bodies operating certification of persons.
 50. ISO/IEC 17025:2005 General requirements for the competence of testing and calibration laboratories.
 51. ISO/IEC 17030:2003 Conformity assessment -- General requirements for third-party marks of conformity.
 52. ISO/IEC 17040:2005 Conformity assessment -- General requirements for peer assessment of conformity assessment bodies and accreditation bodies
 53. ISO/IEC CD 17043 Conformity assessment - General requirements for proficiency testing.
 54. ISO/IEC 17050-1:2004 Conformity assessment -- Supplier's declaration of conformity -- Part 1: General requirements.
 55. ISO/IEC 17050-2:2004 Conformity assessment -- Supplier's declaration of conformity -- Part 2: Supporting documentation.
 56. ISO/IEC WD 17065 Conformity assessment -- Requirements for bodies providing certification of product (including services) and processes.
 57. ISO/TS 22003:2007 Food safety management systems -- Requirements for bodies providing audit and certification of food safety management systems
 
 

Noutăţi