Acasă Înmatricularea 2009

Utilizatori Online

Avem 4 vizitatori online

Sondaj

În care dintre următoarele structuri gradul de răspândire al corupţiei este cel mai ridicat:
 

Masteratul "Inginerie şi Managementul Calităţii" este conceput pentru un spectru larg de ascultători, din care cauză condiţiile de înmatriculare vor fi cât posibil de lejere. La înmatriculare vor fi admişi absolvenţii ciclului licenţă de la specialităţile cu profil ingineresc şi economic, dar şi absolvenţii de la alte profiluri (cu condiţia recuperării pe parcursul studiilor a 30 credite de compensare).

În acelaşi timp, admiterea la masterat se va desfăşura în strictă corespundere cu "Regulamentul cu privire la organizarea studiilor superioare de masterat, ciclul II" (prevederi ale respectivului regulament le găsiţi mai jos).


Condiţii de înmatriculare

 • absolvenţii ciclului I, deţinători ai diplomelor de licenţă;
 • absolvenţii învăţământului superior, deţinători ai diplomelor de licenţă sau echivalente, eliberate până în anul absolvirii primei promoţii de studenţi înscrişi în ciclul I, în conformitate cu prevederile art.27 al Legii Învăţământului nr. 547-XIII din 21 iulie 1995;
 • deţinătorii diplomelor de master în domenii înrudite;
 • deţinătorii diplomelor de licenţă/diplomelor de master în alte domenii şi ai certificatului ce atestă acumularea a 30 de puncte credite de compensare a studiilor;
 • cetăţenii străini şi apartizi, cu studii superioare, în baza acordurilor interstatale, precum şi în bază de contracte individuale de studii.

 

Admiterea se face atât la locurile bugetare (numărul locurilor va fi anunţat ulterior, responsabil Ministerul Educaţiei şi Tineretului), precum şi la cele cu achitarea taxei (suma contractului de studii – 6750 lei).

Orice persoană care are dreptul să participe la concursul de admitere la studii superioare de masterat poate urma o singură dată, un singur program de masterat finanţat de la bugetul de stat. O a doua specializare poate fi urmată doar în regim cu taxă.

Orice persoană pe parcursul unui an universitar poate urma doar un program de masterat.

 

Actele necesare

Pentru înscrierea la programul de masterat, candidatul va trebui să prezinte următoarele acte:

 • cererea de înscriere cu indicarea specialităţii ("Inginerie şi Managementul Calităţii") ;
 • diploma de finalizare a studiilor universitare, în original şi o copie, cu anexa respectivă sau suplimentul la diplomă;
 • buletinul de identitate în original şi o copie;
 • adeverinţă medicală tip (nr. 086-u), eliberată în anul 2009;
 • fişa personală de evidenţă a cadrelor ;
 • 4 fotografii color, 3 x 4 cm;
 • copia carnetului de muncă, dacă persoana este angajată.

 

Depunerea actelor pentru înmatricularea la studii va avea loc în perioada 16 iulie - 31 iulie la Comisia de Admitere (biroul 1-106 Departamentul Didactico-Metodic).

La înscriere candidaţilor li se percepe o taxă de înscriere în cuantumul aprobat de Senatul universităţii, care va include şi activităţile aferente analizării contestaţiilor depuse în termen legal. Valoarea taxei de înscriere va fi anunţată, prin afişare, o dată cu programul de înscriere.

 

Admiterea

Admiterea se face în baza concursului de admitere. Concursul de admitere la studii superioare de masterat se organizează prin susţinerea, în scris sau oral, a unei probe complexe la disciplinele de profil şi a testelor de verificare a competenţelor lingvistice la una din limbile străine şi de utilizare a calculatorului. Competenţele lingvistice şi de utilizare a calculatorului pot fi recunoscute în baza certificatelor internaţionale, eliberate de centre autorizate (TOEFEL, DALF, EUROPAS, DAAF, ECDL, etc.).

 

Probele de concurs vor fi susţinute pe data de 1 – 2 august 2009.

Concursul de admitere la studii superioare de masterat se organizează prin susţinerea, în scris sau oral, a:

 • probei complexe la disciplinele de profil (1 august);
 • testului de utilizare a calculatorului (1 august);
 • testului de verificare a competenţelor lingvistice la limba străină (2 august).

Subiectele examenelor:

 • Programarea şi utilizarea calculatoarelor. Subiectele le găsiţi aici .
 • Limba modernă. Subiectele le găsiţi aici .
 • Proba complexă la disciplinele de profil. Subiectele le găsiţi aici . (Răspunsuri la majoritatea subiectelor le puteţi găsi pe site-ul Metrolog.MD).

Afişarea rezultatelor – 3 august.

 

La probele de aptitudini candidaţii se prezintă cu buletinul de identitate (paşaportul) şi cu Fişa-tip de concurs eliberată de către secretariatul Comisiei de Admitere.

 

Media generală de concurs va fi calculată în baza următoarei formule:

MC = T1 * K1 + T2 * K2 + T3 * K3 + T4 * K4, unde

T1 - T3 – notele de la probele de concurs;

T4 – media generală pe anii de studii la etapa anterioară (licenţă), în baza certificatului academic anexat la diplomă;

K1 - K4 – coeficientul de pondere a notelor la probele de concurs şi a mediei generale de studii, aplicat în calcularea mediei generale de concurs.

Pentru anul universitar 2009/2010 coeficienţii de pondere vor avea următoarele valori:

 • pentru examenul complex la disciplina de profil K1 – 0,4;
 • pentru testul de verificare a competenţelor lingvistice K2 – 0,15;
 • pentru testul de utilizare a calculatorului K3 – 0,15;
 • pentru media generală din diplomă - K4 – 0,3.

Media de concurs se calculează până la sutimi, cu rotunjire. Media minimă a probelor de admitere nu poate fi mai mică ca 7 (şapte).

În cazul evaluării cunoştinţelor în sistemul de cinci puncte, notele din actul de studii se vor echivala în sistemul de zece puncte, în conformitate cu Nota, parte integrantă a prezentului Regulament.

Admiterea se face strict în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere obţinute de candidaţi, în limita numărului de locuri pentru care se organizează concursul.

Admiterea la studiile superioare de masterat cu finanţare bugetară se efectuează în limitele planului de înmatriculare în ordine descrescătoare a mediilor generale de concurs a candidaţilor la studii (numărul locurilor va fi anunţat ulterior, responsabil Ministerul Educaţiei şi Tineretului).

Înmatricularea la locurile prin contract cu achitarea taxei de studii, se va face din rândul candidaţilor la admitere situaţi sub ultimul admis la locurile finanţate de la buget, dar care au promovat probele de concurs, (în ordinea descrescătoare a mediilor de concurs) la solicitarea scrisă a candidatului (se va indica în cererea de înscriere pentru participare la concurs).Alte informaţii

Rezultatele concursului de admitere, verificate şi aprobate de comisia de admitere pe universitate, se fac publice prin afişare, precum şi pe site-urile "Inginerie şi Managementul Calităţii" şi "Universitatea Tehnică a Moldovei".

Dosarele candidaţilor respinşi sau ale celor care renunţă la locul obţinut prin admitere se restituie gratuit acestora, pe baza actelor de identitate, în cel mai scurt timp şi necondiţionat.

Eventualele contestaţii se depun în termen de 24 de ore de la data şi ora afişării rezultatelor. Rezultatul rezolvării contestaţiilor se anunţă în cel mult 3 zile după încheierea termenului de depunere a cererii.

Candidaţii declaraţi admişi sunt înmatriculaţi la învăţământul superior de masterat în baza rezultatului concursului începând cu prima zi a anului universitar, prin decizia Rectorului universităţii. Grupele academice pe programe de masterat şi limbi de studii se vor forma cu un număr de cel puţin 15 persoane. În cazul în care grupele nu se vor forma, persoanelor înmatriculate li se va propune înscrierea la un alt program de masterat.


Regulamentul cu privire la organizarea studiilor superioare de masterat, ciclul II (fragment)
Aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1455 din 24 decembrie 2007

III. Admiterea la studiile superioare de masterat

21. Admiterea la studiile superioare de masterat se realizează pentru absolvenţii ciclului I, deţinători ai diplomelor de licenţă.

22. Absolvenţii învăţămâtului superior, deținători ai diplomelor de licenţă sau echivalente, eliberate până în anul absolvirii primei promoţii de studenţi înscrişi în ciclul I, în conformitate cu prevederile art.27 al Legii învăţământului nr.547-XIII din 21 iulie 1995, au dreptul să participe la concursul de admitere la studii superioare de masterat în aceleaşi condiţii.

23. La studii superioare de masterat pot fi admişi şi cetăţeni străini şi apatrizi cu studii superioare, în baza acordurilor interstatale, precum şi în bază de contracte individuale de studii.

24. Admiterea la studii superioare de masterat se efectuează în bază de concurs, organizat în conformitate cu regulamentul instituţiei.

25. Înscrierea la concursul de admitere la studii de masterat se realizează după cum urmează:

 1. la studiile de masterat de cercetare pot candida deţinătorii diplomelor de licenţă din acelaşi domeniu sau domeniu înrudit, deţinătorii diplomei de maşter din domenii înrudite şi deţinătorii diplomei de licenţă sau diplomei de maşter din alte domenii care deţin certificatul ce atestă acumularea a 30 de credite de compensare a studiilor;

26. Concursul de admitere la studii superioare de masterat se organizează prin susţinerea, în scris sau oral, a unei probe complexe la disciplinele de profil şi a testelor de verificare a competenţelor lingvistice la una din limbile străine şi de utilizare a calculatorului. Competenţele lingvistice şi de utilizare a calculatorului pot fi recunoscute în baza certificatelor internaţionale, eliberate de centre autorizate (TOEFEL, DALF, EUROPAS, DAAF, ECDL etc).

27. Admiterea la locurile de studii cu achitarea taxei se efectuează după aceleaşi criterii ca şi admiterea la locurile cu finanţare bugetară.

28. Orice persoană care are dreptul să participe la concursul de admitere la studii superioare de masterat poate urma o singură dată, un singur program de masterat finanţat de la bugetul de stat.

29. Înmatricularea la studii superioare de masterat se face în ordinea descrescătoare a mediilor generale obţinute de către candidaţi, în limitele numărului de locuri pentru care se organizează concursul.

30. Studenţii înmatriculaţi la studii superioare de masterat pot obţine, în condiţiile legii, bursă de maşter. Bursele se acordă conform reglementarilor stabilite prin hotărâre de Guvern.

31. Înscrierea la concursul de admitere la studii superioare de masterat se face la acelaşi domeniu de studiu realizat la ciclul I. În cazul în care candidatul solicită înscrierea la studii de masterat de cercetare la alt domeniu decât cel în care deţine diploma de licenţă, drept precondiţie pentru accesul la programul solicitat se va stabili acumularea a cel puţin 30 de credite la disciplinele fundamentale şi de specialitate, determinate de instituţia organizatoare de masterat. Studiile compensatorii pentru acumularea celor 30 de credite se vor realiza prin contract, cu achitarea taxei de studii.

32. Candidaţii exmatriculaţi de la studii superioare de masterat, care au beneficiat de finanţare bugetară, au dreptul să se restabilească pentru continuarea studiilor doar prin contract, cu achitarea taxei de şcolarizare.

33. Validarea rezultatelor admiterii la studii superioare de masterat şi înmatricularea candidaţilor care au promovat concursul se face prin ordinul rectorului instituţiei.

34. Admiterea la studii superioare de masterat cu finanţare bugetară se efectuează în limitele Planului de înmatriculare, elaborat de către ministerele care au în subordine instituţii de învăţământ superior, în baza propunerilor instituţiilor organizatoare şi aprobat de Guvern.

35. Propunerile instituţiilor organizatoare de studii superioare de masterat privind specializările şi numărul de locuri pentru studiile de masterat se vor stabili prin coordonare cu subdiviziunile respective ale acestora (facultăţi, departamente, catedre) şi, după caz cu alte autorităţi, instituţii, organizaţii, întreprinderi, alţi parteneri interesaţi.

36. Specializările de masterat, la care se va organiza admiterea, numărul de locuri oferite, limbile de predare, probele de concurs se anunţă public de către instituţiile organizatoare.

 
 

Noutăţi