Acasă Graficul procesului de studii

Utilizatori Online

Avem 1 vizitator online

Sondaj

În care dintre următoarele structuri gradul de răspândire al corupţiei este cel mai ridicat:
 

Ingineria Energiilor Regenerabile

 

Profesori titulari

SOBOR Ion


Scopul şi obiectivele cursului

Cursul "Evaluarea impactului de mediu" este destinat masteranzilor şi reflectă un curs teoretic aplicativ care asigură asimilarea de cunoştinţe şi formarea unor deprinderi şi abilităţi de bază, necesare în cadrul profesional al viitorului cercetător ştiinţific, cadru didactic sau proiectant.

La finele însuşirii disciplinei "Ingineria energiilor regenerabile" masteranzii trebuie să acumuleze următoarele:

Competenţe gnoseologice (de cunoaştere):

 • Masteranzii trebuie să înţeleagă principiile generale de evaluare a potenţialului energetic a surselor regenerabile de energie aplicabile în Republica Moldova: solară, eoliană, micro şi minihidro, a biomasei; să înţeleagă diferenţa între potenţialul teoretic, tehnic şi cel economic.
 • Masterandul trebuie să cunoască principiile fizice, care stau la baza metodelor de conversie a energiilor regenerabile în energie mecanică, electrică şi termică, să estimeze eficienţa energetică a acestora.
 • Masterandul trebuie să demonstreze cunoştinţe şi competenţe în analiza posibilităţilor de majorare a cotei surselor regenerabile de energie într-o unitate teritorială sau economică (raion, comună, întreprindere, gospodărie ţărănească, etc.), să identifice căile de ameliorare a problemei energetice prin folosirea raţională a surselor locale şi în consecinţă a unei dezvoltări durabile a unităţii.
 • Masterandul trebuie să înţeleagă conceptul "dezvoltării durabile", impactul sectorului energetic asupra mediului, principiul de calcul al emisiilor de gaze cu efect de seră a diferitor tehnologii de producere a energiei.
 • Masterandul va înţelege principiile de analiză tehnică şi economică a diferitor tehnologii de conversie a energiilor regenerabile, de calcul a preţului de cost al unei unităţi de energie produsă.
Competenţe practice:
 • Evaluarea necesităţilor de energie a unei entităţi şi identificarea combinaţiei optimale a diferitor surse pentru asigurarea unei dezvoltări durabile.
 • Calculul cantitatăţii de energie, care poate fi obţinută folosind tehnologiile moderne de conversie a energiilor regenerabile.
 • Realizarea schemei tehnologice de producere a energiei folosind o sursă regenerabilă, identificarea componentelor şi furnizorilor (producătorilor).
 • Efectuarea unui studiu de prefezabilitate a proiectului.

Activităţi didactice

Prelegeri: 30 ore.
Seminare: 10 ore.
Credite: 6.

Conţinutul prelegerilor

 1. Potenţialul energetic solar şi eolian al Republicii Moldova. Principii de evaluare. 2 ore.
 2. Conversia termică a energiei solare. Sisteme de încălzire a apei. Centrale termice solare. 4 ore.
 3. Conversia fotovoltaică a energie solare. Principii, caracteristici, sisteme PV. Domenii posibile de utilizare în RM. 4 ore.
 4. Conversia energiei eoliene în energie mecanică şi electrică. Limitări. Turbine eoliene. Reglarea puterii. 2 ore.
 5. Turbine eoliene de putere mică. Domenii de utilizare în RM: pomparea apei pentru mica irigare; încălzirea spaţiilor; alimentarea cu energie electrică a consumatorilor dispersaţi teritorial. 2 ore.
 6. Centrale eoliene de putere mare. 2 ore.
 7. Estimarea cantităţii de energie electrică care poate fi produsă cu o turbină eoliană specificată. 2 ore.
 8. Mico şi mini hidroeenergetica. Centrale cu turbine de flux, centrale în derivaţie. 2 ore.
 9. Utilizarea biomasei în scopuri energetice: potenţialul de biomasă în RM. Domenii de utilşizare. 2 ore.
 10. Noi tipuri de biocombustibili: bioetanol, biodiesel. 2 ore.
 11. Studiu de prefezabilitate a sistemelor de conversie a energiilor regenerabile. 4 ore.

Conţinutul seminarelor

 1. Potenţialul energetic solar şi eolian al Republicii Moldova. Principii de evaluare. 1 oră.
 2. Conversia termică a energiei solare. Sisteme de încălzire a apei. Centrale termice solare. 1 oră.
 3. Conversia fotovoltaică a energie solare. Principii, caracteristici, sisteme PV. Domenii posibile de utilizare în RM. 1 oră.
 4. Conversia energiei eoliene în energie mecanică şi electrică. Limitări. Turbine eoliene. Reglarea puterii. 1 oră.
 5. Estimarea cantităţii de energie electrică care poate fi produsă cu o turbină eoliană specificată. 2 ore.
 6. Studiu de prefezabilitate a sistemelor de conversie a energiilor regenerabile. 2 ore.

Bibliografie

 1. T. Ambros, V. Arion, A. Guţu, I.Sobor, T. Todos, D. Ungureanu. Surse regenerabile de energie. – Manual, Chişinău, Editura "Tehnica-Info", 1999.- 434 p. ISBN 9975-910-79-3.
 2. P. Todos, I. Sobor, D. Ungureanu, A. Chiciuc, M. Pleşca. Energia regenerabilă: studii de prefezabilitate Min. Ecologiei, Const. şi Dezv. Teritoriului; UNDP Moldova, Chişinău, 2002. – 157 p. ISBN 9975-9581-4-1.
 3. Surse regenerabile de energie: Curs de prelegeri / I. Sobor, D. Caragheaur, Ş. Nosadze, ...; Min. Educaţiei şi Tineretului, Univ. Tehnică a Moldovei.- Chişinău; UTM, 2006.- 380 p. ISBN 978-9975-45-020-1.
 4. Sisteme de conversie a energiilor regenerabile: solară, hidraulică, eoliană, a valurilor mării: [pentru uzul studenţilor] / I. Bostan, V. Dulgheru, I. Sobor, ...;, Red. resp. Ion Bostan. Chişinău: "Tehnica-Info" SRL, 2007.- 665 p. ISBN 978-9975-63-076-4.
 5. Set de reviste "Systemes solaire", anii 1997-2006
 
 

Noutăţi