Acasă Programe analitice

Utilizatori Online

Avem 4 vizitatori online

Sondaj

În care dintre următoarele structuri gradul de răspândire al corupţiei este cel mai ridicat:
 

Programe analitice

 

Limba Engleză

Programul de învăţământ la limba engleză, sub genericul "Speaking about Quality in English", este elaborat în conformitate cu cerinţele faţă de pregătirea general-teoretică a specialiştilor de înaltă calificare cu grad ştiinţific.

Necesitatea studierii limbii străine în cadrul programului de master este determinată de circumstanţele reale ale evoluţiei procesului de cercetare ştiinţifică, de extinderea colaborării internaţionale în sfera ştiinţifică. Activitatea masteranzilor va fi subordonată, astfel, realizării următoarelor obiective de bază: perfecţionarea deprinderilor de comunicare orală şi scrisă vizând activitatea profesională şi cea ştiinţifică; consolidarea capacităţilor de analiză şi sinteză a informaţiei conţinute într-un discurs ştiinţific; dezvoltarea abilităţilor de înţelegere şi producere a mesajelor specializate; actualizarea cunoştinţelor de ordin lingvistic şi cultural, cu adaptarea respectivă la contexte specifice; achiziţionarea graduală a lexicului specializat în vederea exploatării ulterioare în activitatea profesională şi cea ştiinţifică; perfecţionarea competenţelor de transfer (de traducere) din limba străină în limba maternă şi invers a textelor de specialitate.

În concordanţă cu obiectivele stabilite, activitatea masteranzilor va fi orientată spre dezvoltarea şi consolidarea competenţelor multiple, necesare în exercitarea eficientă a comunicării orale şi scrise.

 

Economia şi Gestiunea Firmei

Formarea unei economii de piaţă este un proces de o anumită complexitate, care necesită multe mutaţii economice şi sociale. Cu atât mai mult, funcţionarea eficientă a economiei de piaţă direct depinde de gradul de calificare, competenţă şi profesionalism a cadrelor economice.

Scopul disciplinei "Economia şi gestiunea firmei" este de a forma această gândire viitorilor economişti pe de o parte, iar pe de alta de a pune la curent studenţii cu conţinutul funcţionării întreprinderii în condiţiile economiei libere.

Obiectivele disciplinei constau în reliefarea principalelor elemente teoretico-metodologice aplicabile cu prioritate în funcţionarea firmei în condiţiile economiei de piaţă precum şi facilitarea formării unei concepţii economice moderne.

 

Sisteme de Management a Calităţii

În prezent calitatea produselor şi serviciilor s-a impus ca factor determinant al competitivităţii întreprinderii. Astfel, Sistemele de Management a Calităţii ocupă un rol important în activitatea întreprinderilor, constituind un element din ce în ce tot mai necesar pentru supravieţuirea şi dezvoltarea acestora.

Cursul „Sisteme de Management a Calităţii” este destinat masteranzilor şi reflectă un curs teoretic cu aplicaţii practice care asigură asimilarea de cunoştinţe şi formarea unor deprinderi şi abilităţi aferente implementării şi funcţionării Sistemului de Management al Calităţii în cadrul întreprinderilor.

În cadrul cursului „Sisteme de Management a Calităţii” se abordează esenţa, conţinutul şi importanţa promovării managementului calităţii, în special ţinând cont de particularităţile adaptării acestuia în practica managerială a Republicii Moldova.

Studierea cursului „Sisteme de Management a Calităţii” va asigura familiarizarea masteranzilor cu noţiunile şi principiile de bază a sistemelor de management a calităţii, dezvoltând abilităţi teoretice şi practice necesare pentru activitatea lor profesională.

 

Pedagogie şi Psihologie

Orientarea strategică a acestui document reglator este aceea de a stabili cadrul general al disciplinei “Pedagogie şi Psihologie”. Vor fi expuse conceptele, principiile, obiectivele, conţinutul, tehnicile educaţionale. Această abordare presupune reflecţii temeinice la ceea ce se doreşte de obţinut prin predarea-învăţarea disciplinei date şi la o explorare în comun a unora din problemele-cheie a căror rezolvare poate duce la formarea eficientă a masteranzilor în vederea predării şi realizării cercetării în învăţământul universitar.

 

Managementul Proiectelor

Managementul proiectelor este un instrument de planificare, coordonare şi control al activităţilor complexe ce stau în baza afacerilor moderne în industrie, construcţii, cercetare şi alte domenii de activitate umană. Majoritatea progreselor în dezvoltarea metodelor de management de proiect s-au înregistrat în a cea de-a doua jumătate a secolului XX, când beneficiarii proiectelor îşi doreau ca investiţiile să devină profitabile cât mai curând posibil. Ca disciplină distinctă de studiu s-a format în ultimele decenii ale secolului trecut. În Republica Moldova, la UTM, Managementul proiectelor se predă de câţiva ani (din anul 2006).

Obiectivele principale pe care urmăreşte acest curs sunt: Familiarizarea cu fondul principal de cunoştinţe necesare la elaborarea şi implementarea proiectelor de natură economică şi socială; Educarea deprinderilor de concepere, elaborare şi conducere a proiectelor; Formarea abilităţilor de lucru în echipă; Utilizarea tehnologiilor informaţionale de proiect.

 

Metrologia în Contextul Globalizării Economiei şi Comerţului

Scopul disciplinei "Metrologia în contextul globalizării economiei şi comerţului" constă în familiarizarea studenţilor de la masteratul "Inginerie şi managementul calităţii" cu elementele de bază privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de metrologie în Republica Moldova, realizarea respectării normelor, regulilor şi cerinţelor înaintate produsului, procesului tehnologic de realizare, producerii, consumării şi asigurării metrologice, orientate spre obţinerea unei calităţi superioare şi a unei securităţi respective a produsului de eficientă înaltă economică pentru producător şi consumator.

Obiectivul principal al disciplinei constă în crearea cunoştinţelor şi deprinderilor utilizării documentelor normative în domeniul metrologiei în practică.

 

Tehnologii Informaţionale în Business

Cursul "Tehnologii Informaţionale în Business" este destinat masteranzilor şi reflectă un curs teoretic aplicativ care asigură asimilarea de cunoştinţe şi formarea unor deprinderi şi abilităţi elementare şi de bază, necesare în cadrul profesional.

Studiul disciplinei "Tehnologii Informaţionale în Business" îşi propune familiarizarea masteranzilor cu elemente de baza ale noilor tehnologii informaţionale şi de comunicaţie utilizate în gestionarea şi managementul afacerilor.

Programul prevede analiza comparativă şi studiul detailat a mai multor sisteme informaţionale utilizate în activitatea managerială, financiară (contabilă), bancară şi de cercetare. Software-ul utilizat / studiat va acoperi practic toată gama de activităţi a unui specialist contemporan în domeniu.

Unul dintre obiectivele principale ale cursului este familiarizare masteranzilor cu tehnicile moderne de gestiune şi organizare a activităţilor agenţilor economici, utilizând calculatorul personal dotat cu sisteme software performante.

 

Standardizarea Naţională, Internaţională şi Europeană

Cursul "Standardizarea naţională, internaţională şi europeană" este destinat masteranzilor şi reflectă un curs teoretic aplicativ care are ca scop familiarizarea masteranzilor specializaţi la catedra de Electromecanică şi Metrologie cu elementele fundamentale a principiilor şi metodologiei standardizării naţionale, internaţionale şi europene.

Cursul reflectă unele aspecte a concepţiei de dezvoltare a infrastructurii calităţii din Republica Moldova, descrie cadrul legislativ şi instituţional al activităţilor de standardizare şi reglementare tehnică în Republica Moldova, precum şi activitatea de standardizare la nivel european şi internaţional, principalele organisme de standardizare internaţionale (ISO, IEC) şi europene (CEN, CENELEC, ETSI), precum şi direcţiile generale de activitate a acestor organisme.

Programul cursului răspunde nevoilor economiei naţionale privind formarea unor specialişti capabili să utilizeze standardele, inclusiv ca instrumente de reglare a pieţei, accesibile partenerilor economici.

 

Managementul Resurselor Umane

Cursul "Managementul Resurselor Umane" este destinat masteranzilor şi reflectă un curs teoretic aplicativ care asigură asimilarea de cunoştinţe şi formarea unor deprinderi şi abilităţi elementare şi de bază, necesare în cadrul profesional.

Scopul cursului "Managementul resurselor umane" este de a oferi cunoştinţe masteranzilor în ce priveşte administrarea şi gestionarea personalului întreprinderii, precum şi a-i învăţa să aplice cunoştinţele teoretice obţinute în cadrul întreprinderii.

Cursul prevede expunerea materialului teoretic intr-o combinare eficientă cu specificul funcţionării întreprinderilor din R. Moldova în condiţiile reale de trecere la economia de piaţă şi particularităţile managementului resurselor umane.

 

Instrumentaţie şi Metode de Analiză Chimice, Fizico-Chimice şi Biologice

Cursul "Instrumentaţie şi metode de analiză chimice, fizico-chimice şi biologice" conţine baza teoretică a metodelor de analiză şi este destinat masteranzilor pentru însuşirea noţiunilor analitice, care ar contribui la formarea profesională, completând cunoştinţele controlului analitic al calităţii.

Însuşirea cursului propus ar dezvolta baza teoretică precum şi cea practică prin cunoaşterea noţiunilor clasice fundamentale de analiză chimică şi fizico-chimică (instrumentală). Programul propus a cursului este aranjată pentru ca tânărul masterand să priceapă cerinţele realizării controlului analitic. Să poată lua în comparaţie valorile determinate cu cele standarde, să poată alege metoda mai convenabilă şi informativă pentru determinarea unor sau altor parametri analitici caracteristici ai controlului calităţii, să poată cunoaşte nu numai realizarea proceselor analitice dar şi utilajul necesar pentru obţinerea rezultatelor informative.

Domeniile de utilizare ale metodelor propuse pot fi destul de vaste: în industria alimentară pentru aprecierea calităţii alimentelor; în ecologie pentru determinarea şi identificarea poluanţilor; în medicină pentru analiza soluţiilor biologice etc.

Scopul acestui curs tocmai este pentru formarea profesională a inginerului licenţiat în domeniul gestionării analitice a calităţii.

 

Ingineria Energiilor Regenerabile

Cursul "Evaluarea impactului de mediu" este destinat masteranzilor şi reflectă un curs teoretic aplicativ care asigură asimilarea de cunoştinţe şi formarea unor deprinderi şi abilităţi de bază, necesare în cadrul profesional al viitorului cercetător ştiinţific, cadru didactic sau proiectant.

La finele însuşirii disciplinei "Ingineria energiilor regenerabile" masteranzii trebuie să acumuleze următoarele compeneţe practice:

  • Evaluarea necesităţilor de energie a unei entităţi şi identificarea combinaţiei optimale a diferitor surse pentru asigurarea unei dezvoltări durabile.
  • Calculul cantitatăţii de energie, care poate fi obţinută folosind tehnologiile moderne de conversie a energiilor regenerabile.
  • Realizarea schemei tehnologice de producere a energiei folosind o sursă regenerabilă, identificarea componentelor şi furnizorilor (producătorilor).
  • Efectuarea unui studiu de prefezabilitate a proiectului.

Metodologia Cercetării Creative

Cursul "Tehnologii Informaţionale în Business" este destinat masteranzilor şi reflectă un curs teoretic aplicativ care asigură asimilarea de cunoştinţe şi formarea unor deprinderi şi abilităţi elementare şi de bază, necesare în cadrul profesional.

Studiul disciplinei "Tehnologii Informaţionale în Business" îşi propune familiarizarea masteranzilor cu elemente de baza ale noilor tehnologii informaţionale şi de comunicaţie utilizate în gestionarea şi managementul afacerilor.

Programul prevede analiza comparativă şi studiul detailat a mai multor sisteme informaţionale utilizate în activitatea managerială, financiară (contabilă), bancară şi de cercetare. Software-ul utilizat / studiat va acoperi practic toată gama de activităţi a unui specialist contemporan în domeniu.

Unul dintre obiectivele principale ale cursului este familiarizare masteranzilor cu tehnicile moderne de gestiune şi organizare a activităţilor agenţilor economici, utilizând calculatorul personal dotat cu sisteme software performante.

 

Sisteme Computerizate de Măsurare

Studiul disciplinei îşi propune familiarizarea masteranzilor cu noile realităţi şi tendinţe în domeniul instrumentaţiei de măsurare şi a modalităţilor de tratare a semnalelor achiziţionate din proces.

Obiectivele generale ale disciplinei vizează: cunoaşterea modului de tratare, măsurare şi achiziţie a semnalelor din proces; dezvoltarea deprinderilor de utilizare şi programare a soft-urilor utilizate în instrumentaţia virtuală; dezvoltarea deprinderilor de a lucra individual şi în echipă; educarea masteranzilor în scopul realizării unor produse utilizabile şi dezvoltarea spiritului inventiv şi creator; înţelegerea impactului tehnologiilor informatice în societate, precum şi a conexiunilor dintre informatică şi specialitate.

 

Auditul şi Certificarea Sistemelor de Management al Calităţii

În ultimele decenii conceptul de calitate a suferit schimbări esenţiale. Tot mai mult se conştientizează adevărul: calitatea nu este doar o problemă a departamentului "Controlul calităţii" ci o preocupare a întregului personal al întreprinderii. Prin urmare, la etapa actuală problema calităţii, dintr-o problemă preponderent tehnică, se transformă tot mai mult într-o problemă managerială. Astfel, în unităţile de producţie tot mai frecvent se simte nevoia trecerii de la controlul de conformitate a calităţii produselor – adică separarea produselor bune de cele necorespunzătoare – la managementul calităţii – "activităţi coordonate care permit controlul* unei organizaţii în materie de calitate" (ISO 9000:2000). Aceasta înseamnă implicit, că valorile caracteristicilor calitative ale produselor se asigură numai prin ţinerea sub control a calităţii la scara întregii organizaţii şi în cadrul tuturor activităţilor care îşi dau concursul la realizarea produsului – marketing, proiectare, aprovizionare, producţie, desfacere, servicii etc. În contextul actual al concurenţei de piaţă, când suntem martori ai creşterii continue a exigenţelor clienţilor în ceea ce priveşte calitatea, un management care nu va percepe acest fenomen în aspectul său modern va avea tot mai puţine şanse de a-şi menţine poziţia pe piaţă. În lupta de concurenţă, însă, învinge acela, care învaţă mai repede.

Obiectivele actualului curs este de a oferi participanţilor cunoştinţele necesare care să le permită planificarea şi realizarea auditurilor interne în propriile companii în scopul verificării eficacităţii şi eficienţei sistemului de management al calităţii şi a altor sisteme de management reglementate de standardele familiei ISO.

 

Modele şi Soft-uri de Simulare a Sistemelor Dinamice

Cursul "Modele şi soft-uri de simulare a sistemelor dinamice" destinat masteranzilor şi reflectă un curs teoretic aplicativ care asigură asimilarea de cunoştinţe şi formarea unor deprinderi şi abilităţi elementare şi de bază, necesare în cadrul profesional.

Obiectivele disciplinei constau in crearea cunoştinţelor si deprinderilor practice de formulare a problemelor, obţinerea relaţiilor matematice reieşind din fizica proceselor cu considerarea ipotezelor de simplificare, elaborarea algoritmului si programului de calcul, simularea pe calculator si analiza rezultatelor obţinute. Deosebit de important este studierea soft-urilor performante şi formarea abilităţilor practice de utilizare a acestora la proiectare şi simularea sistemelor electromecanice.

 

Control Statistic al Calităţii

Disciplina "Control Statistic al Calităţii" reprezintă un curs teoretico-aplicativ pentru formarea unor cunoştinţe avansate şi abilităţilor practice de utilizare a metodelor contemporane de control al calităţii.

Scopul cursului constă în însuşirea tehnologiilor contemporane computerizate de control al calităţii şi analiză a proceselor de producere, formarea aptitudinilor teoretice şi practice de utilizarea a metodelor moderne statistice de control al calităţii.

Sarcinile cursului constau în identificarea conceptelor şi metodelor statistice de control a calităţii produselor şi proceselor, prezentarea modului de folosire în practică a primelor, înţelegerea modului în care controlul statistic al proceselor contribuie la creşterea competitivităţii ei pe piaţă, formarea culturii controlului calităţii cu ajutorul tehnologiilor moderne automatizate. Se urmăreşte însuşirea de către studenţi a noţiunilor de bază ale statisticii generale, a metodelor de prelucrare şi interpretare statistică a datelor experimentale, astfel încât să se obţină concluzii si modele valabile pentru calitatea proceselor şi căilor de sporirea a calităţii.

 

Evaluarea Conformităţii Produselor

Cursul "Evaluarea conformităţii produselor" este destinat masteranzilor şi reflectă un curs teoretic aplicativ care asigură asimilarea de cunoştinţe şi formarea unor deprinderi şi abilităţi elementare şi de bază, necesare desfăşurării activităţii profesionale.

Studiul disciplinei "Evaluarea conformităţii produselor" îşi propune familiarizarea masteranzilor cu principiile evaluării conformităţii produselor.

Programul cursului corespunde necesităţilor actuale de formare a unor specialişti capabili să-şi desfăşoare actifivatea în domeniu evaluării conformităţii produselor.

 

Evaluarea Impactului de Mediu

Cursul "Evaluarea impactului de mediu" este destinat masteranzilor şi reflectă un curs teoretic aplicativ care asigură asimilarea de cunoştinţe şi formarea unor deprinderi şi abilităţi de bază, necesare în cadrul profesional al viitorului cercetător ştiinţific, cadru didactic sau proiectant.

Studiul disciplinei "Evaluarea impactului de mediu" îşi propune familiarizarea masteranzilor cu elemente de baza ale noilor viziuni si politici de dezvoltare soco-economica in armonie cu mediul ambiant (in cel mai larg sens). Programul cursului răspunde nevoii actuale de formare a unor specialişti capabili: să conceapă si sa proiecteze procese si tehnologii noi bazate pe principiile de baza ale dezvoltării durabile.

Cursul "Evaluarea impactului de mediu" este introdus ca parte componenta a programelor de masterat din domeniile inginereşti in tarile UE, SUA cat si altele state ale lumii.

 
 

Noutăţi